Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca:

1.1. Správca osobných údajov Reštaurácia Ranč Žabokreky, s.r.o., IČO: 51 289 270, so sídlom Žabokreky 140, 038 40 Žabokreky (ďalej len správca) prehlasuje, že všetky osobné údaje spracovávané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi nakladá v súlade s vnútroštátnymi predpismi a predpismi EÚ platnými v oblasti ochrany osobných údajov.

1.2. Správca zhromažďuje, uchováva a využíva vaše osobné údaje v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 

1.3. Správca tieto osobné údaje zhromažďuje prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese www.ranczabokreky.sk (ďalej len internetové stránky)

1.4. Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké vaše údaje správca spracováva, za akým účelom, akú dlhú dobu, kto bude mať k vašim údajom prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromažďované správcom, či už boli zhromaždené za účelom plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.

2. Spracovávané údaje:

2.1. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa jednotlivých účelov spracovania

2.1.1 plnenie zmluvného vzťahu znamená: vťah medzi vami a správcom, ktorý vznikol na základe objednávky, registrácie, na základe uzatvorenej zmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a pod.

2.1.2 zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom e-mailov, krátkych textových správ, telefonicky, cez messenger, cez direct

2.1.3 účtovné a daňové účely znamená: evidencia účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy

2.1.4 personálna a mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovávanie miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia v zmysle platných zákonov a nariadení

2.1.5 štatistické účely znamená: anonimizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, ďalej monitoring počtu zhliadnutí stránok, času stráveného na internetových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať zákazníkom relevantný obsah

2.1.6 zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka

2.1.7 plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a pod.

2.2 Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich za vzájomného právneho jednania a to minimálne po dobu vybavenia objednávky, prevedenia obchodu, dodania služby, ďalej po dobu, ktorú je správca povinný osobné údaje uchovávať (napr. pri personálnej a mzdovej agende) podľa obecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu na ktorú ste správcovi udelili súhlas

2.3 osobné údaje sú spracovávané manuálne a automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok a pod.

3. Osobné údaje spracovávame na základe udeleného súhlasu

4. Práva subjektov údajov:

4.1 Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktoré pre vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o:

4.1.1 právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od správcu informácie o tom, či správca spracováva vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný vám bez zbytočného odkladu poskytnúť.

4.1.2 právo na opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo nepsrávne. Ak už vaše údaje nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromažďované, alebo ak sú spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz. 

4.1.3 právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovávanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi.

4.1.4 právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov

4.1.5 právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pokiaľ ste správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov udelili.

5. COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate. 

Pokiaľ navštívite naše webové stránky a máte spracovanie cookies povolené vo vašom prehliadači, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a nnásledne na základe toho zlepšiť mierenie a relevanciu našich Facebookových reklám. Pokiaľ si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazoanie našich reklám zrušiť priamo vo Facebooku. alebo vypnúť cookies vo vašom prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke. 

Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné údaje, pokiaľ sa nám ich nrozhodnete sami poskytnúť. 

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies soubory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. 

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

6. Poskytovanie údajov do tretích krajín

Vaše údaje nie sú pokytované tretím krajinám

7. Poskytovanie údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: 

poskytovatelia hostingu a serverových služieb:

Leadpages.net – hosting registračných stránok Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA  

Analytické nástroje Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA SMar

Marketing a zákaznícka podpora 

ManyChat – komunikácia cez FB messenger ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.  

Facebook pixel Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F