Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spávcom osobných údajov je: Reštaurácia Ranč Žabokreky, s.r.o., so sídlom Žabokreky 140, 038 40 Žabokreky

Srávca je zároveň spracovateľom údajov.

Osobné údaje je oprávnený spracovávať aj zamestnanec správcu, ktorý je viazaný mlčanlivosťou a bol poučený so spravúvaním osobných údajov.

1. Text Súhlasu

Súhlas so spracovaním údajov bude poskytnutý spracovateľovi elektronicky zaškrtnutím políčak pred odoslaním objednávky resp. regisračného formulára.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov, ktoré poskytujem správcovi.

2. aké údaje budú spracovávané:

- meno a priezvisko, resp. názov firmy

- bydlisko, resp. sídlo spoločnosti

- e-mailová adresa

- telefónne číslo

- IP adresa

3. Na aké účely sú osobné údaje spracovávané a uchovávané:

- pre zasielanie obchodných a marketingových oznámení, ozámenia správcu, newsletru

4. Doba, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané

- Spávca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú, alebo do odvolania súhlasu

5. Akým spôsobom budú osobné údaje spracovávané a uchovávané:

- osobné údaje sú spracovávané manuálne alebo automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov

6. Práva subjektu údajov, informácie a prístup k osobným údajom

- Ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom, mám právo na ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie ich spracovávania. Mám právo požadovať informácie, ako sú moje údaje spracovávané a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.

- Mám právo súhlas kedykoľvek odvolať na internetových stránkach správcu www.ranczabokreky.sk alebo odoslaním e-mailu na adresu ranczabokreky@gmail.com

- správca prehlasuje, že údaje nie sú spracovávané pre vedecké, historické ani štatistické účely

7. Záverečné ustanovenia

Ako subjekt údajov prehlasujem, že som si vedomý svojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, presné a sú poskytované dobrovolne

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu a spracovávať ich bude v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté

Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu údajov so spracovaním osobných údajov